• 1401/11/01 - 08:14
  • - number of visits: 10
  • - Number of visitors: 10
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

هدیه طرح جوانی جمعیت و تولد فرزند به دانشجویان پرداخت می شود

ثبت نام هدیه طرح جوانی جمعیت و تولد فرزندبرای دانشجویانی که در سال 1401 ازدواج نموده و یا صاحب فرزند شده اند آغاز شد.

10414.mp3 هدیه طرح جوانی جمعیت و تولد فرزند به دانشجویان پرداخت می شود

به گزارش مدیریت امور دانشجویی  معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران (مفدا ایران) ، بنا بر اطلاع اداره رفاه دانشجویان دانشجویانی که درسال 1401 ازدواج کرده و یا صاحب فرزند شده است می بایست جهت ثبت نام دریافت هدیه طرح  جوانی جمعیت و تولد فرزند تا تاریخ 16 بهمن ماه 1401 با دردست داشتن مدارک ، مستندات و همچنین اطلاعات حساب بانک تجارت به اموردانشجوئی دانشکده مربوطه مراجعه  کنند.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,دانشجویی
  • News code : 10414
کپی لینک کوتاه:
key words
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings