اعضای اتاق فکر

 

 

 

دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی علی قربانی زهرا بدری دکتر ناهید جلیله وند
رئیس اتاق فکر دبیر اتاق فکر منشی اتاق فکر  عضو اتاق فکر

 

 

     
دکتر بهنوش وثاقی دکتر فرنوش جاراللهی دکتر افسون حسنی مهربان دکتر رضا صالحی

 عضو اتاق فکر

 عضو اتاق فکر

 عضو اتاق فکر

 عضو اتاق فکر

 

 

     
 عسگر دوستدار رزی دکتر سید حسن صانعی دکتر شبنم شاه علی دکتر بهشید فرهمند
 عضو اتاق فکر  عضو اتاق فکر  عضو اتاق فکر  عضو اتاق فکر

 

     
راضیه بذرگر خانیکی مهدیه حسنی اسطلخی پرتو بخت مینو معصومه جعفری
 عضو اتاق فکر  عضو اتاق فکر  عضو اتاق فکر  عضو اتاق فکر

 

Template settings