دانشکده علوم توانبخشی- اعضاءهیئت علمی
اعضاءهیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دکتر بهنوش وثاقی قراملکی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : کارشناسی: فیزیولوژی عمومی، فیزیولوژی عصب و عضله، فیزیوتراپی در بیماری های قلبی و تنفسی،
رادیولوژی، رادیولوژی سر و گردن، فارماکولوژی، بافت شناسی عمومی، آسیب شناسی عمومی
کارشناسی ارشد: فیزیولوژی پیشترفته عصبی. دکتری: فیزیولوژی پیشترفته با تاکید بر سیستم گفتاری، فیزیولوژی
پیشترفته عصب و عضله، فارماکولوژی  
ایمیل :vasaghi.biums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۳۵۹
ابلاغ مدیر گروه 
ابلاغ داخلی
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی

دکتر محمد علی سنجری

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس :بیومکانیک،الکترومیوگرافی، بیومکانیک ورزشی، کنترل و یادگیری حرکتی، روشهای اندازه گیری،
سیستمهای دینامیکی، علم حرکت، آنالیز حرکت، استاتیک، فیزیک 
ایمیل : sanjarimaiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۹۸
ابلاغ داخلی

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 سایت شخصی
برنامه هفتگی
رزومه انگلیسی

مهتاب روحی عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :
 فیزیولوژی
ایمیل : 
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۰۰
ابلاغ داخلی 
CV
ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
برنامه هفتگی

 

دکتر سید حسن صانعی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :آمارحیاتی، روش تحقیق و نمونه گیری 
ایمیل :Saneii.hiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۷۰
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی

دکتر محمد صادق قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : بیومکانیک
ایمیل :

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکترمحمد کمالی

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : رویکردهای خدمات توانبخشی، جامعه شناسی توانبخشی، روش تحقیق در علوم
توانبخشی، اصول و مبانی توانبخشی

ایمیل : kamali.moiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۸۳
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 


 
اساتید سابق گروه

دکتر حسن عشایری


دکتر محمدرضا نیکمرام


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.9021.49859.fa
برگشت به اصل مطلب