دانشکده علوم توانبخشی- اخبار
جلسه هئیت رئیسه دانشگاه و روسای دیگردانشکده ها در دانشکده علوم توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 
جلسه هئیت رئیسه دانشگاه و روسای دیگردانشکده ها  در دانشکده علوم توانبخشی

نشست رئیس دانشگاه و معاونت های آموزشی، دانشجویی فرهنگی و روسای دیگر دانشکده ها  با رئیس دانشکده و معاونین در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۸ از ساعت ۷-۹ در سالن آازادی دانشکده علوم توانبخشی برگزار گردید.
در این نشست دکتر ابراهیمی  به معرفی دانشکده و چالش های موجود پرداختند و در نهایت تصمیماتی برای پیشبرد اهداف دانشکده و دانشگاه اتخاذ گردید، که  زمان بندی مشخص اجرایی می گردد.
در این جلسه دکتر کوهپایه زاده، دکتر ابراهیمی، دکترآقاخانی، دکتر احمدی، دکتر پیروی، دکتر جغتایی، دکتر جمشیدی، دکتر دادگو، دکتر طهرانی یزدی، ،دکتر شفائی، دکتر کامیاب، آقای قربانی،درکتر عشرتی، دکتر متولیان، دکتر مقتدایی ، دکترمظاهری نژاد، آقای مزدکی،دکتر وطن خواه،دکتر وطن آرا،  دکتر یاراحمدی حضور داشتند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.95819.fa
برگشت به اصل مطلب