دانشکده علوم توانبخشی- حراست
حراست

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شاهین بخشی زاده

سمت : مسئول حراست                                                                                                                         


تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۹
واحد انتظامات   ۲۵۰ - ۲۴۹
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.18173.48373.fa
برگشت به اصل مطلب