دانشکده علوم توانبخشی- دفتر ریاست
دفتر ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دکترای تخصصی (PhD) / فیزیوتراپی 
سمت : ریاست دانشکده
رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک : ebrahimitakamjani.e@iums.ac.ir
 
مریم صادق آبادی
سمت : مسئول دفتر ریاست
پست الکترونیک : Sadeghabadi.m@kar.iums.ac.ir
تلفن : ۲۲۲۲۹۰۸۷-۲۲۲۲۹۰۸۶
تلفن داخلی :۱۰۳                                                                                         
فاکس : ۲۲۲۲۰۹۴۶

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.18172.44779.fa
برگشت به اصل مطلب