دانشکده علوم توانبخشی- کارشناسان و کارکنان
کارشناسان و کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | 

علی اکبر کاملی
سمت: استاد کفش طبی
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۵۸


 
عکس              

ناصر حاصلی 
سمت: کاردان کفش طبی
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۵۸


 
عکس                        

نرگس دانش افروز
سمت:کارشناس ارتوپدی فنی
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۶۷

 
عکس

سعیده سید محسنی
سمت:کارشناس ارتوپدی فنی
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۶۷

​ابلاغ داخلی
 

مریم محمدی
سمت:کارشناس ارتوپدی فنی
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی:۲۶۶

مریا یزدانی
سمت:کارشناس ارتوپدی فنی
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی : ۲۶۷

فریبا نوری فرد
سمت: مسئول پذیرش کلینیک
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۵۱-۲۵۲

بایرام محمودی
سمت: مسئول انبار  ارتوپدی فنی
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۵۷
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.10015.53211.fa
برگشت به اصل مطلب