فرم نظر سنجی و پیشنهاد (مراجعین وکارکنان)


کد رهگیرى این فرم: P1371-F1413-U0-N705407          
[ چاپ فرم ]
لطفا" در صورت تمایل به ارائه نظر و راهنمایی به پرسشهای زیر پاسخ دهید .
برای حفظ محرمانه ماندن نظر دهندگان نوشتن نام و مشخصات اختیاری است .
نام نام خانوادگی
جنسیت
زن
مرد
سن
میزان تحصیلات
شغل
شماره تماس
ایمیل
واحد مربوط به مورد نظر سنجی:
تاریخ مراجعه

تاریخ شمسى:

1- نظم در امور ، حضور و فعالیت کارکنان چگونه بود؟
عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
2-کیفیت و سرعت پاسخگویی و انجام کار چگونه بود؟
عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
3- رفتار کارکنان و نحوه رویارویی آن ها چگونه بود؟
عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
4- بهداشت محیط و لوازم بهداشتی چطور بود؟
عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
5- رعایت بهداشت توسط کارکنان چگونه بود؟
عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
6- نحوه و زمان انجام خدمت مورد نیاز چگونه بود؟
عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
7- رعایت ادب و احترام و وظیفه شناسی کارکنان چگونه بود؟
عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
اگر کسی را شایسته تقدیر و تشکر می دانید در اینجا معرفی کنید:

نام و نام خانوادگی سمت محل کار
اگر کسی را نیازمند تذکر و نظارت می دانید در اینجا معرفی کنید:

نام و نام خانوادگی سمت محل کار
لطفا" نظرات و پیشنهادات خود را بنویسید.