نوشین زرزا

مرتبه علمی: کارشناس ارشد شنوایی شناسی

ایمیلNoushinzarza @gmail.com

 سمت: کارشناس شنوایی شناسی

شماره تماس:  22228051 داخلی 262

 

 

 

محمدامین شرفی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد شنوایی شناسی

ایمیل: Msharafi1371@gmail.com

 سمت: کارشناس شنوایی شناسی

شماره تماس: 22228051 داخلی 316

 

 

نعمیه صادقیان

سمت: مسئول کلینیک شنوایی شناسی

شماره تماس: 22228051 داخلی 261

تنظیمات قالب