منصوره گرجی

سمت : مسئول بایگانی تصویری

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۶۹         

 

شرح وظایف مسئول بایگانی تصویری:

  • قرار دادن کلیه مکاتبات دانشجویان در مقاطع تحصیلی در بایگانی تصویری وایجاد فایل برای مکاتبات دیگر
  • مطابقت دادن دانشنامه ها در مقاطع و اسکن انها در پرونده دانشجویان و تهیه نامه برای آنها و ارسال به دانشگاه
  • جانشین  مسئول دفتر درمعاونت اموزشی و مسئول  سرپرستی دروس
  • شرکت در مراقبت های امتحانات در پایان هر ترم
  • قرار دادن آیین نامه ها و مکاتبات نقل وانتقالات دانشگاه ها ومراکز و غیره درتابلو اعلانات
  • بررسی مواردی که از امور دانشجویی ارسال می گردد در تمام مقاطع و دانشجویان قدیمی  (اخراجی ،انتقالی،عدم مراجعه،فارغ التحصیل،انصرافی)
  • بررسی نامه هایی که احیانا دانشجو در سال های خیلی قدیم  فارغ التحصیل شده و احیانا پرونده نداشته باشد و فقط از طریق دفاتر نمره خیلی  قدیمی قابل بررسی می باشد
Template settings