فهرست اسامی اعضای هیئت اجرایی پایش، ارزشیابی و نظارت دانشکده علوم توانبخشی

 

آقای دکتر حسن حدادزاده نیری  - معاون اداری و مالی

خانم دکتر فرنوش جاراللهی  - مسئول کمیته اعتباربخشی

آقای افشین اباذری - کارشناس کمیته اعتباربخشی

خانم راضیه بذرگر - رئیس امور اداری

آقای دکتر محمد علی سنجری - عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی

 خانم دکتر مریم جلالی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی ارتوپدفنی

 خانم دکتر سمانه حیدری - عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

 خانم دکتر شبنم شاه علی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی

 خانم دکتر مریم صادقی جم - عضو هیئت علمی گروه آموزشی شنوایی شناسی

 خانم دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی- عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی

خانم دکتر ریحانه محمدی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی گفتاردرمانی

خانم راحله مروج الشریعه - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بینایی سنجی

خانم محبوبه مهاجری - حسابدار دانشکده

Template settings