دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

استراتژیها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

استراتژی 1- بهبود آموزش درسطوح مختلف دانشکده

استراتژی 2-بهینه سازی و سازمان دهی کاربرد نیروی انسانی ، اطلاعات و ابزارها

استراتژی 3- رشد و گسترش نقش پیشگیری و درمان توانبخشی

استراتژی 4-  توسعه پژوهش در سطح دانشکده

استراتژی 5-  زمینه سازی برای کاربرد بهینه از نیروی انسانی ، تجهیزات و فضای فیزیکی موجود

استراتژی 6- زمینه سازی برای احراز قطب توانبخشی کشور