دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

اعضاء شورای پژوهش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده

 

 

سرکار خانم دکتراکبرفهیمی نماینده محترم گروه کاردرمانی

سرکار خانم دکتر جعفری نماینده محترم گروه علوم پایه

جناب آقای حاجی آقایی نماینده محترم گروه ارتوپدی فنی

جناب آقای دکتر دادگو معاونت محترم آموزشی

جناب آقای شیبانی زاده نماینده محترم گروه شنوایی شناسی

جناب آقای قربانی نماینده محترم گروه گفتار درمانی

جناب آقای دکتر کمالی نماینده محترم گروه مدیریت توانبخشی

سرکار خانم گرانمایه نماینده محترم گروه بینایی سنجی

جناب آقای دکتر معروفی نماینده محترم گروه فیزیوتراپی