دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

                                             اعضای هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی

                                                         به ترتیب حروف الفباء

 

دکتراکرم آزادAWT IMAGE

استادیار

دکتری تخصصی کاردرمانی     

پست الکترونیکی:azad.a@iums.ac.ir

تلفن: 22228051 داخلی376

AWT IMAGE

CV

 

Description: IMG_0002.jpgدکتر ملاحت اکبرفهیمی

استادیار

دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی

پست الکترونیکی:akbarfahimi.m@iums.ac.ir

تلفن: 22228051 داخلی377

AWT IMAGE

CV

دکتر مالک امینیAWT IMAGE

استادیار

دکترای تخصصی کاردرمانی

پست الکترونیک :malekamini8@gmail.com 

تلفن :22228051 داخلی

AWT IMAGE

cv

 

Description: Taghizade.JPGقربان تقی زاده

مربی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی

پست الکترونیکی:taghizadeh.gh@iums.ac.ir

تلفن: 22228051 داخلی333

</div