دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای ابوالقاسم فلاح زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

در تاریخ ۹۷/۵/۶ جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی کاردرمانی با عنوان بررسی تاثیر مداخلات کاردرمانی مبتنی بر ICf core set مورد توافق کاردرمانگران ایرانی بر عملکرد و رضایتمندی بیماران سکته مغزی توسط آقای ابوالقاسم فلاح زاده ارایه گردید.
استاد راهنما  سرکار خانم دکتر افسون حسنی مهربان
اساتید مشاور سر کار خانم دکتر لاله لاجوردی و جناب آقای دکتر حقانی

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده است که مداخلات کاردرمانی برای بیماران سکته مغزی، عمدتا بر پایه مدل پزشکی و کاهش علایم انجام می شود که این امر ارایه خدمات کاردرمانی مراجع محور و کل نگر برای بیماران را، با چالش جدی مواجه می کند. از اینرو می توان با استفاده از مدل جامع ICF در بالین و در نظر گرفتن همه ابعاد وضعیت عملکردی و سلامتی، مدل جامعی از خدمات کاردرمانی برای بیماران سکته مغزی ارایه داد؛ بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مداخلات کاردرمانی مبتنی بر ICF-Core Set بر عملکرد و رضایت بیماران سکته مغزی می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه در چهار فاز انجام شد. در فاز اول و دوم با برگزاری جلسات پانل خبرگان فهرست های مرتبط با خدمات کاردرمانی از بین فهرست های موجود در ICF-Core Set سکته مغزی انتخاب گردید و به Occupational Therapy Practice Framework لینک داده شد. در فاز سوم برای هر یک از فهرست های ICF-Core Set سکته مغزی بر اساس یک رویکرد مبتنی بر شواهد آزمون های ارزیابی و مداخلات درمانی مناسب تعیین شد. در فاز چهارم مطالعه (کارآزمایی بالینی) ۳۰ بیمار سکته مغزی به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (دریافت کننده خدمات روتین کاردرمانی) و. مداخله (مداخلات کاردرمانی مبتنی بر ICF-Core Set سکته مغزی) قرار گرفتند. ارزیابی عملکرد عینی و ذهنی بیماران گروه مداخله و کنترل قبل از شروع مداخله، بعد از دوره مداخله (درکل ۲۴ جلسه، هر هفته ۳ جلسه و هر جلسه ۴۵ دقیقه) و دو هفته پس از اتمام مداخلات با استفاده از ابزارهای فوگل مایر و COPM انجام شد.

نتایج:از بین فهرست های موجود در ICF-Core Set سکته مغزی، ۷۸ کد به تایید کاردرمانگران ایرانی رسید و همگی به اجزای OTPF لینک داده شود. ۱۴ آزمون و ۲۳ سوال برای ارزیابی کل فهرست های ICF-Core Set سکته مغزی انتخاب و طراحی شد. نتایج فاز چهارم مطالعه نشان داد که اثر اصلی گروه (کنترل و درمان) در هیچ یک از بخش های تست فوگل مایر معنادار نبود (P>./۰۵) ولی در عملکرد و رضایتمندی COPM معنادار بود (P<./۰۵). اثر اصلی زمان (قبل و بعد از درمان) در تمامی بخش های تست فوگل مایر (به جزء حس) و COPM معنادار بود (P<./۰۵). اثر متقابل گروه*زمان در هیچ یک از بخش های تست فوگل مایر معنادار نبود (P>./۰۵) ولی در عملکرد و رضایتمندی COPM معنادار بود (P<./۰۵).

نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخلات کاردرمانی مبتنی بر ICF-Core Set می تواند باعث بهبودی در وضعیت عملکردی و رضایتمندی بیماران سکته مغزی می شود.
 


CAPTCHA code

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 856 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر